فرمانده

در تمام عمرم به دو نفر گفتم فرمانده

دونفری که در آنها اثری از منیت ندیدم

که

اگر می دیدم ، هرگز دنبالشان نمی رفتم

و

هرگز اینطور وابسته شان نمی شدم

فرمانده ی عزیزم سلام

چقدر دلتنگتان هستم

از بزرگی شما همین بس

که

بار کلمه ی "فرمانده" بر شما گران آمده است

/ 0 نظر / 20 بازدید