حمل بار

حمل بار هم اونجا برای خودش قصه ای داشت آخ

- این روش ، روش سوسولی و اول راهی بودچشمک

اینم روش حرفه ای هاشه تعجب

 اینم روش معمولی و عادیشه که البته خدایش اول صبح ساده است ولی به بعدازظهر که می رسی دیگه چیزی به اسم کت و کول برات نمونده اوه

یه روش هم بود که کلا روش خوبها بود ، یعنی وقتی بهشون می رسیدی دلت می خواست بهشون یه خسته نباشید اونم از ته حلق بگی چشمک

اما

یه روشم بود برای وقتی که کلا دیگه هیچی جواب نمی داد و از خستگی دلت می خواست رو زمین بخزی

که این روش به دادت می رسید و اونوقت بود که با عمق وجودت می فهمیدی که لنگه کفشی در بیابان نعمت است یعنی چهنیشخند

اینم روش دونفرشهقلب

و اینم وسایل بنده است که البته به دادم رسیدند و دارن برام میبرنشخجالت

و اما روش حمل بچه که خودش قصه ای است مفصل که کلا من حرفی برا گفتن ندارم .

/ 1 نظر / 4 بازدید
تهمینه

جای داداشم خالی عقدشون بازم افتاد عقب دعا کن واسش